Srđan Tunić

art historian, freelance curator, cultural manager and researcher

Muhamed Kafedžić Muha – 100 Views of Ukiyo-e: Beograd (text, DKSG 2013.)

El Pozivnica Muhamed Kafedzic Muha

Umetnik Muhamed Kafedžić Muha iz Sarajeva je u septembru 2013. bio gost Doma kulture “Studentski grad” (DKSG) u Beogradu. U okviru naše saradnje, tokom ovog programa, organizovali smo javnu prezentaciju Muhinog rada, tribinu o japanskim animama Kako je biti anime otaku na Balkanu i oslikavanje murala The Great Super Mario Wave of Čukarica u OŠ Đorđe Krstić.

Takođe, ovaj set aktivnosti je priprema za gostovanje Muhine izložbe 100 Views of Ukiyo-e u Beogradu 2014.

Više o programu pogledajte dalje u tekstu. Ovaj program je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, u saradnji sa DKSG i Udruženjem građana ARTIKAL iz Beograda.

In September 2013, by initiative of art historian and curator Srdjan Tunić, Dom kulture “Studentski grad” (Students’ city Cultural center, SCCC) in Belgrade hosted artist Muhamed Kafedžić Muhafrom Sarajevo for a special programme. As part of the programme, a public presentation of Muha’s work was organized, panel discussion on Japanese anime How to be Anime Otaku at the Balkans, and painted a mural called The Great Super Mario Wave of Čukarica at the Djordje Krstić elementary school in Belgrade.

These activities will serve as preparation for Muha’s upcoming exhibition 100 Views of Ukiyo-ein Belgrade in 2014. For more on the programme read below.

This programme was supported by The Ministry of culture and information of Republic of Serbia, in association with Dom kulture “Studentski grad” and Civil Association ARTIKAL from Belgrade.

muha talas dksg brosura

Prezentacija umetničkog rada Muhameda Kafedžića Muhe

Moderator: Srđan Tunić, istoričar uemtnosti, kustos

DKSG 17.09.2013.

Presentation of artistic work by Muhamed Kafedžić Muha

Moderator: Srdjan Tunić, art historian, curator

DKSG 17/09/2013

Tribina  o japanskim animiranim filmovima, animama Kako biti Anime Otaku na Balkanu

Učesnici: Muhamed Kafedžić (umetnik), Srđan Đukić (profesor fizike i astronomije iz Beograda, saradnik Društva srpsko-japanskog prijateljstva Tagai iz Beograda i Narodne Opservatorije na Kalemegdanu), Bojan Vukadinović (diplomirani kulturolog, predsednik i osnivač društva Sakurabana), Isidora Vlasak (diplomirani filolog, podpredsednica društva Sakurabana), Jelena Jokanović (prevodioc, podpredsednica društva Sakurabana), i Srđan Tunić (kustos, istoričar umetnosti – moderator tribine)

DKSG 18.09.2013.

Panel discussion on Japanese anime How to be Anime Otaku at the Balkans

Participants: Muhamed Kafedžić (artist), Srdjan Djukić (a Physics and Astronomy Professor from Belgrade, an associate of Serbia-Japanese Friendship Society Tagai and the National observatory), Bojan Vukadinović (Culturologist, the President and the Founder of Sakurabana), Isidora Vlasak (Philologist, Vice President of Sakurabana), Jelena Jokanović (Translator, Vice President of Sakurabana), and Srdjan Tunić (Curator, Art Historian – moderator)

DKSG 18/09/2013

Oslikavanje murala The Great Super Mario Wave of Čukarica u OŠ Đorđe Krstić

Deo serije 100 Velikih talasa

16.-20.09.2013.

Painting the mural The Great Super Mario Wave of Čukarica on elementary school Djordje Krstić in Belgrade

Part of 100 Great Waves series

16-20/09/2013

FOTO: Aleksandrija Ajduković, Marija Konjikušić i Srđan Tunić.

 

Tekst kataloga

MUHAMED KAFEDŽIĆ MUHA, 100 VIEWS OF UKIYO-E: Beograd

Na inicijativu kustosa i istoričara umetnosti Srđana Tunića iz Beograda, od 16. do 20.09.2013. gost likovnog programa Doma kulture „Studentski grad“ (DKSG) bio je Muhamed KafedžićMuha, umetnik iz Sarajeva. Uz veliku podršku DKSG i posebno likovne urednice Maide Gruden, organizovan je javni program koji je u sebi obuhvatao tri segmenta.

Prezentacija umetničkog rada Muhameda Kafedžića Muhe je bila održana u formi razgovora sa umetnikom. Kafedžić je odbranio magistarsku tezu na Odeljenju za slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu 2012. sa temom One of the one hundred views i serijom radova 100 Views of Ukiyo-e, Volume I: Masters. Ta serija sumira njegovo interesovanje za tradicionalnu tehniku drvoreza i štampe pod nazivom ukijoe, japansku umetnost i kulturu, uticaj na impresioniste i postimpresioniste, kao i prisutnost iste u savremenom slikarstvu. Koristeći se postupkom apropriacije japanskih grafika nastalih između 17. i 19. veka, uz pogravanje sa nasleđem pop art umetnika iz 20. veka iz S.A.D, Kafedžić dovodi u pitanje odnos originala i kopije, povezujući dva tipa „popularne“ umetnosti, vremenski i kulturološki različitih, ali i istovremeno podudarnih. U svom umetničkom radu koji u sebi obuhvata grafički dizajn, animaciju, slikarstvo istrip, gradi samosvojan stil i način rada. Kafedžić je i dobitnik nagrade Collegium Artisticum 2013 za slikarstvo u Bosni i Hercegovini.

Posle ovog javnog predstavljanja, organizovana je tribina o japanskim animiranim filmovima – anime pod nazivom Kako biti Anime Otaku na Balkanu, gde su, pored Kafedžića, gosti bili Bojan Vukadinović (diplomirani kulturolog, predsednik i osnivač društva Sakurabana), Isidora Vlasak (diplomirani filolog, podpredsednica društva Sakurabana), Jelena Jokanović (prevodioc, podpredsednica društva Sakurabana) i Srđan Đukić (profesor fizike i astronomije iz Beograda, saradnik Društva srpsko-japanskog prijateljstva Tagai iz Beograda i Narodne Opservatorije na Kalemegdanu). Cilj tribine bio je ukazati na nastanak i razvoj ove globalne subkulturne pojave u Srbiji, Bosni i uopšteno na Balkanu, uz potrebu za razmenom iskustva iz obe zemlje.

Muhamed Kafedžić Muha je takođe oslikao mural The Great Super Mario Wave of Čukarica, na spoljnom zidu osnovne škole Đorđe Krst na opštini Čukarica. Reč je o monumentalnoj replici drvoreza Veliki talas Kanagave japanskog umetnika Hokusaija na zidu osnovne škole koji se nalazi pored ulaza na školski bazen. Prilagodivši se podlozi od kockica mermera malih dimenzija, Kafedžić je napravio oslikani efekat poput pikselizacije, stvarajući vizuelni utisak retro video igara, uz omaž izvornom liku Super Marija iz istoimene legendarne igrice. Kafedžić je 2012. naslikao prvi mural iz serije 100 Velikih talas na zidu osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Pančevu, a u 2013. ovom prilikom je dobio mogućnost da Veliki talas u formi ulične umetnosti (street art) napravi i u Beogradu.

Cilj ovog programa je bio predstaviti javno umetnički rad Muhameda Kafedžića Muhe u Beogradu i, uz saradnju sa kustosom Srđanom Tunićem i DKSG, pripremiti nastavak saradnje za 2014. – gostovanje izložbe 100 Views of Ukiyo-e u velikog galeriji DKSG i mogućoj saradnji sa Udruženjem Sakurabana, kao propratnom programu festivala Japanizam 2014. godine. Ovakva inicijativa predstavlja ulaganje u razmenu i saradnju mladih i afirmisanih profesionalaca iz oblasti umetnosti i kulture iz Srbije i Bosne i Hercegovine, podsticanja njihove pokretljivosti u regionu, vidljivosti savremenih tendencija u vizuelnim umetnostima, ali i umrežavanje na bazi zajedničkih interesa i entuzijazma za tradicionalnu i savremenu kulturu i umetnost Japana.

Više na: muhaonline.com, srdjantunic.wordpress.com, dksg.rs

 

Catalogue text

MUHAMED KAFEDŽIĆ MUHA, 100 VIEWS OF UKIYO-E: Belgrade

With the initiative of a Belgrade curator and art historian Srđan Tunić, a Sarajevo artist Muhamed Kafedžić Muha was a guest at the ‘Studentski Grad’ Cultural Centre (SGCC) Art Program from the 16th to the 20th of September, 2013. With a substantial support of SGCC, and particularly its art director Maida Gruden, a public program, incorporating three segments, was organized within the framework of the visit.

A presentation of Kafedžić’s art work was held in the form of a dialogue with the artist. Kafedžić defended his master thesis at the Painting Department of the Academy of Fine Arts, Sarajevo, with a theme One of the 100 views and a series of works entitled 100 Views of Ukiyo-e, Volume I: Masters in 2012. The series summarized his interest in ukiyo-e a traditional Japanese woodblock print technique, the Japanese art and culture, and its influence on the impressionists and postimpressionists with the overview on contemporary painting. By using the technique of appropriation Kafedžić questions the relations between the original and the copy through linking two types of ‘Pop’ art, one of the 17th – the 19th century ukiyo-e, and   the 20th -century American pop art, temporally and culturally different, but nevertheless equivalent at the same time. In his artwork, which incorporates graphic design, anime, painting and comics, he is developing an authentic style and artistic manner. In recognition of his work, Kafedžić received the Collegium Artisticum 2013 award in the category of Painting in Bosnia and Herzegovina.

The presentation was followed by a public discussion on Japanese animated films – anime, entitled How to be Anime Otaku at the Balkans, where the guests, apart from Kafedžić, included Bojan Vukadinović (graduated culturologist, the president and the founder of Sakurabana Society), Isidora Vlasak (graduated philologist, the Vice President of Sakurabana Society), Jelena Jokanović (translator, the Vice President of Sakurabana Society) and Srđan Đukić (a Physics and Astronomy Lecturer from Belgrade, an associate of Tagai, Serbian-Japanese Friendship Society from Belgrade, and the National Observatory at Kalemegdan). The aim of the discussion was to draw the attention of the public to origination and development of this sub-cultural phenomenon in Serbia, Bosnia and Herzegovina and the Balkans in general, and to provide an opportunity for exchange of experiences from both countries.

Kafedžić also created the mural The Great Super Mario Wave of Čukarica, painted on the front-end wall of the primary school Đorđe Krstić in the municipality of Čukarica. It is an interpretation, monumental in its size, of The Great Wave off Kanagawa by the Japanese artist Hokusai, painted on the wall located near the entrance to the school´s swimming pool. By adjusting to the surface of Carrara marble mosaic tiles, Kafedžić achieved a pictorial effect similar to pixelation, creating a visual impression of retro video games and paying homage to the original character Super Mario from the eponymous legendary game. Kafedžić painted the first mural from the series 100 Great Waves on the wall of primary school Jovan Jovanović Zmaj, in Pančevo, in 2012, and this was an opportunity to do one in Belgrade, one year later.

The aim of this program is to present Muhameda Kafedžić’s public art work in Belgrade and, with the aid of curator Srđan Tunić and SGCC, to prepare a continuation of the collaboration in 2014, which includes staging of the exhibition 100 Views of Ukiyo-e in the Great Gallery of SGCC and a possible collaboration with the Sakurabana Society, as an accompanying program of the events of the 2014 Japanizam Festival. This initiative represents a contribution to exchange and collaboration between both young and established art and culture professionals from Serbia and Bosnia and Herzegovina, fostering their mobility in the region, a stronger presence of contemporary trends in visual arts, but also the networking based on common interests and enthusiasm for the traditional and contemporary Japanese art and culture.

Find more at: muhaonline.com, srdjantunic.wordpress.com, dksg.rs

 

Prevod/Translation: Dejan Arsenovski.

Download (SR & EN): https://www.academia.edu/5170721/Muhamed_Kafedzic_Muha_-_100_Views_of_Ukiyo-e_Beograd_2013_

 

 

Video

The Great Super Mario Wave of Čukarica (making of): http://www.youtube.com/watch?v=3nbTZewdgVU

Jutarnji program Studija B: http://www.youtube.com/watch?v=vnR1igHzNYQ

TV Prva: http://www.youtube.com/watch?v=4V4bqBshBF8&feature=youtu.be

 

Links

DKSG: http://dksg.rs/oneEventDisplay.php?id=2186

FB event: https://www.facebook.com/events/1410634212496561/

Muhamed Kafedžić Muha’s web page: http://muhaonline.com/

Muha’s album The Great Super Mario Wave of Čukarica: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.421833781256169.1073741833.160404584065758&type=1

Muha’s FB page: https://www.facebook.com/muhaukiyoe

Sakurabana info: sakurabana.info/?p=4832

2 comments on “Muhamed Kafedžić Muha – 100 Views of Ukiyo-e: Beograd (text, DKSG 2013.)

  1. Pingback: Ukiyo-e između Pop Arta i (trans)kulturne aproprijacije: o radu Muhameda Kafedžića Muhe | Srđan Tunić

  2. Pingback: Skype call Arlington – Sarajevo: intervju (Muhamed Kafedžić Muha) | Srđan Tunić

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Arhiva

Subscribe Starchild’s Crafts newsletter

http://eepurl.com/hdNa6v
rise | rebel | resist

queer space of love, memory and resistance | kvir prostor ljubavi, sjećanja i otpora

Image & Box: On Photography

Istorija i teorija fotografije, Copyright (c) Jelena Matić M.A.

River Chad

travel | lifestyle | photography

The Living Room Choir

~Practicing Harmony, in Community~

try imagining a place

some stories from a life in the foreign service

Starchild's Crafts

Priče u polimernoj glini od 2017 / Stories in polymer clay since 2017

François Matarasso

Thinking about culture as if people mattered

wanderlustplusone

intrepid Travel with kids to secret and secluded places across the globe

POGLED IZ SVEMIRSKOG BRODA

naučna fantastika, horor i fentezi - u književnosti, filmu, stripu, muzici...

Daniel Kovač

Crteži, knjige, Jesenji Orkestar

Blog de Sylvia Marcos

Artículos y publicaciones de la investigadora feminista Sylvia Marcos

Beastly Histories

Researching and Writing More-than-Human Histories

Youthvoiceblog

This blog is dedicated to voice the voices of young generation hunger for change. Today many young people have important things to say but no one is listening. This blog is committed to giving them the tools to make their voices heard. This blogs deals with different areas including: youth policies, gender equality, climate change, youth political participation, conflict resolution, leadership…

AAB

about a bicycle

Ekostories

Stories and Essays by Isaac Yuen

The Chic Geek Speaks

A blog about Books, K-pop, Comics, Geek Fashion and More.

Travel Palate

An Appreciation of Different Cultures

Places That Don't Exist

On parts of the world you won't find on the map

Ru'a Al-Abweh - Portfolio & Blog

Longstanding nerd with an inclination towards all things urban, architectural, & musical. Usually hidden away on the lookout for another adventure.

KLJUČNE KOSTI

Internet azil

nedavimobeograd.wordpress.com/

Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd

MEXICO CITY METRO PROJECT

Every station revealed

Z... space

It was once said that "He who has a why to live, can bear almost any how" I am trying to find my "why"

slobodne veze //loose associations

contemporary art practices

k.r.u.z.o.k.

platforma za razmjenu znanja i komunikaciju u okviru suvremene kulture, umjetnosti i teorije

Emilia Brahm

Writings, compiled

Start Street Art BG

Ulična umetnost Beograda

sonntagimpark

Every day could be a sunday.

Blatobran ......work in progress

arts, ceramics, recycling, design

%d bloggers like this: